ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021

Examinând referatul de aprobare nr.2.540/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.2.540/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.570/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2022, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2022, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul creditelor interne, pe anul 2022, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă bugetul general al unității administrativ-teritoriale -Județul Neamț, pe anul 2022, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2022, conform anexei nr.6.

Art.7: Se aprobă numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2022, conform anexei nr.7.

Art.8: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2021, după cum urmează:

– 1.281 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare;

– 44.455 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

– 2.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.

Art.9: (1) Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.10: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.11: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                        

Nr. 31 din 03.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 17

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 8

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 4

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  4