ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unor acte adiționale aferente unor contracte de concesiune având ca obiect imobile aparținând domeniului public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.4.388/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.4.388/2022 al Direcției de management și nr.4.512/2022 al Direcției Generale buget, finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„b”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modelul Actului adițional nr.4 la contractul de concesiune nr.2.134/1.142/2007, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și S.C. Troleibuzul S.A., prevăzut în anexa nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modelul Actului adițional nr.5 la contractul de concesiune nr.11.786/1.772/2007, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț și S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L., prevăzut în anexa nr.2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 55 din 28.02.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 55.PDF