ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere prevederile art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    Examinând referatul de aprobare nr.4.822/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.2.066 și 2.533/2022 ale primarului Orașului Târgu-Neamț;

   Văzând rapoartele de specialitate nr.4.822/2022 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi, respectiv nr.4.903/2022 al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, nota de fundamentare nr.2.463/2022 a Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit. „c”, și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu-Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, în vederea realizării unor lucrări de interes public județean, respectiv realizarea unor lucrări de investiții la Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț.

     (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 300.000 lei.

     (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Orașul Târgu-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

     (2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 60 din 28.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                            Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                   Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 60.PDF