ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând referatul de aprobare nr.5.387/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza referatului nr.5.385/2022 al secretarului general al județului;

 Văzând raportul de specialitate nr.5.387/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei Cristina Păvăluță cu doamna Marlena Panduru, pe perioada cât aceasta din urmă va exercita funcția de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 61 din 28.02.2022

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1