ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 22 alin.(3), art.51 alin.(2) și alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

Examinând referatul de aprobare al domnului Gheorghe-Laurențiu Crețu, consilier județean, înregistrat sub nr. 28.522/2021;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 6.590/2022 al Direcției de management și nr.6.995/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.51.109/2021 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„e”, ale alin.(7) lit.„a”, art.467 alin.(2), art.597 lit.„d”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Neamț și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea stabilirii unui cadru de colaborare interinstituțională, respectiv punerea la dispoziția Consiliului Județean Neamț, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de management va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Art.3:  Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

     

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 78 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 78.PDF