ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11 alin.(1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.7.266/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în numele și pentru președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.7.266/2022 al Direcției de Management și, respectiv, nr.7.484/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea pct.II – Salarizarea personalului contractual al anexei nr.1 – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii la NOTĂ a unui punct nou, numerotat 3, cu următorul cuprins:

„3. În cazul funcției de muncitor calificat, prevăzută la nr. crt.6, cu atribuții privind gestionarea, depozitarea, întreținerea și asigurarea conservării aparaturii și a materialelor de protecție civilă, coeficientul stabilit conform procedurii de stabilire a salariilor de bază între limite se majorează cu 27%.”.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2022.

Art.3: Direcţia de Management va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 80 din 29.03.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0