ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea participării Județului Neamț la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul hibrid nou

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1¹), alin.(8) și alin.(9³) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.6.804/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.6.804/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și, respectiv, nr.6.983/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul hibrid nou.

(2) Diferența de fonduri până la valoarea de achiziție a noului autovehicul, exceptând valoarea ecobonusului și a primei de casare, urmează să fie asigurată din bugetul Județului Neamț pe anul 2022.

Art.2. Se împuternicește domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, să efectueze demersurile necesare și să semneze toate documentele în vederea obținerii finanțării prin ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024".

 Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Art.4:  Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                    

Nr. 84 din 29.03.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0