ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2021

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021;

Examinând referatul de aprobare nr.10.115/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.10.115/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 31 decembrie 2021, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31 decembrie 2021, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31 decembrie 2021, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne la data de 31 decembrie 2021, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2021, conform anexelor nr. 1-21 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 104 din 21.04.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 104.PDF