ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul ”ACCES la diversitate”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Examinând referatul de aprobare nr.8659/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 8659/2022 al Direcției de management și nr. 10.602/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.7680/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Hotărârea Consiliului Local Timișești  nr.17/2022, Hotărârea Consiliului Local Târgu Neamț nr.83/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art. 294 alin.(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă renunțarea la implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „ACCES la diversitate”, implementare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 142/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se revocă darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care se constată încetarea uzului/interesului public județean.

Art.3: (1) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Timișești.

(2) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Orașului Târgu-Neamț.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamț, respectiv scoaterea bunurilor din Lista – inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 107 din 21.04.2022

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                                Voturi „pentru” 32

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 107.PDF