ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea, post mortem, a titlului de Cetățean de onoare al Județului Neamț generalului de brigadă cu o stea Ioan Nițică

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

Examinând referatul de aprobare nr.12.228/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.12.228/2022 al Direcţiei Generale Juridice și Relații Internaționale, adresa nr.5355/2022 a Instituției Prefectului – Județul Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.104, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se conferă, post mortem, generalului de brigadă cu o stea Ioan Nițică, titlul de Cetățean de onoare al Județului Neamț.

 Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 129 din 09.05.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                        Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                          Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                              Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0