ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local;

Examinând referatul de aprobare nr.13.305/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.13.305/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.13.322/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„m”, alin.(7), lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț, în cadrul proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante).

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț (lider de parteneriat-partener 1) și Municipiul Piatra Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț (partener 2), în vederea realizării în comun a proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, în cuantum de 51.245.897,72 lei inclusiv TVA, din care 43.063.779,60 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile  în valoare de 8.182.118,12 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

 (2) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Achiziție autobuze ecologice”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, proporțional cu contribuția Județului Neamţ la valoarea cheltuielilor eligibile.

(3) Consiliul Judeţean Neamţ se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art.3: (1) Se aprobă Nota de fundamentare a investiției privind proiectul „Achiziție autobuze ecologice”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Descrierea sumară a investiției privind proiectul „Achiziție autobuze ecologice”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 130  din 16.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                             Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 31                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0