ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4, art.8 și art.19 din Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice, Indicativ AND 554-2002, aprobat prin Decizia nr.13/2002 a Administrației Naționale a Drumurilor, precum şi ale art.14-17 din anexa la Ordinul comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.12.411/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.411/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„l” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene-2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor județene pentru iarna 2022-2023, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Planul operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 134 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 134.pdf