ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind alipirea unui număr de 3 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.135 alin.(1) lit.„b” din anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.999/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.11.999/2022 al Direcției de management, Referatul de admitere nr.24.660/2022 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:     

  

Art.1: Se aprobă alipirea următoarelor bunuri imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț:

a.      Lot nr.1, situat în municipiul Piatra-Neamț, str.V.A.Ureche, nr.7, teren în suprafață de 31 mp, identificat prin NC 55072, CF Piatra Neamț nr.55072;

b.     Lot nr.2, situat în municipiul Piatra-Neamț, str.V.A.Ureche, nr.7, teren în suprafață de 377 mp, identificat prin NC 55075, CF Piatra Neamț nr.55075;

c.   Lot nr.3, situat în municipiul Piatra-Neamț, str.V.A.Ureche, nr.7, teren în suprafață de 3.511 mp, identificat prin NC 68447, CF Piatra Neamț nr.68447, împreună cu construcția C1 (sediu Consiliul Județean Neamț- corp B), amplasată pe acest teren, identificată cu NC 68447-C1.

Art.2:(1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor aferente.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                               

Nr. 136 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0