ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18¹ alin.(2) lit.„d” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.228/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.104/2022 a Federației Ecvestre Române;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.228/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe și nr.13.217/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, adresa nr.44/2022 a Asociației Club Sportiv Ecvestru „Costache Lupu” Piatra Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Ecvestră Română, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv Concursul Național de Sărituri peste Obstacole- Trofeul „Virgil Bărbuceanu”, ediția a XVIII-a, eveniment care va avea loc în intervalul 21-24 iulie 2022, la Baza Hipică din municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 70.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Ecvestră Română, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția Generală Buget Finanțe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Generală Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 137 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 137.pdf