ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                         

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  precum și ale Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1022/2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

Examinând referatul de aprobare nr.10.166/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.10.166/2022 al Direcţiei de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și nr.14.119/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin.(5) lit. „i” și „m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț”, ce va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, în valoare totală estimată de 11.127.008,40 lei (inclusiv TVA) din care 1.759.145,40 lei TVA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în sumă totală de 299.219,23 lei (inclusiv TVA), compusă din suma de 220.975,29 lei (inclusiv TVA), ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuieli neeligibile în cuantum de 78.243,94 lei (inclusiv TVA).

Art.3: (1) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare necesare pentru implementarea optimă a proiectului prevăzut la art.1, în condițiile acordării finanțării nerambursabile, pe întreaga durată de implementare a acestuia, sumele necesare cofinanțării urmând a fi cuprinse în bugetul județului.

(2) Se aprobă asigurarea de către Județul Neamț a resurselor financiare necesare finalizării proiectului în cazul în care implementarea acestuia depășește perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru acest program, respectiv 31 decembrie 2023.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                     

Nr. 142 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 142.pdf