ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la componența unor comisii

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.985/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.985/2022 al Direcției de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pentru comisia de soluționare a contestațiilor depuse pentru concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei de director medical al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Neamț să desemneze, prin dispoziție, 2 funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în calitate de înlocuitori ai membrilor ale căror raporturi de serviciu au fost modificate.

Art.2: Pentru comisia de soluționare a contestațiilor depuse pentru concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Neamț pentru a desemna, prin dispoziție, un funcționar public din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în calitate de înlocuitor al membrului al cărui raport de serviciu a fost modificat.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management și conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 145 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0