ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                              

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil – construcție din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.14.379/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.379/2022 al Direcției de management, adresa nr. 6.961/2022 a Direcției de Sănătate Publică Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, art. 292 alin.(1), (3) și (6), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății,  prin Direcția de Sănătate Publică Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a unui imobil – construcție, respectiv Corp clădire (SSS + Casa medicului), situat în municipiul Piatra-Neamț, str.Ștefan cel Mare, nr.23, NC 51129-C3, în vederea declarării acestuia ca bun de interes public județean, în scopul prestării de servicii de îngrijire social-medicale adresate persoanelor aflate în dificultate, ulterior reabilitării și amenajării acestuia.

 (2) Consiliul Județean Neamț își asumă ca, până la data de 31.12.2027, lucrările de reabilitare și amenajare a bunului prevăzut la alin.(1) să fie executate, în caz contrar urmând ca bunul imobil – construcție să revină în domeniul public al statului.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 148 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0