ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor

tehnico-economici pentru un obiectiv de interes public județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.639/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând rapoartele de specialitate nr.9639/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.13.413/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea nr.1/2022 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț în perioada 2014-2020”, în valoare totală estimată de 1.847.470,58 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.367.016,19 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes județean „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț în perioada 2014-2020”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării, dată la care se abrogă, în mod corespunzător, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.87/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea unui obiectiv de investiții de interes public județean.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                            

Nr. 150 din 31.05.2022

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Anexe

   

  • Anexa nr. 1, datorită volumului mare și al formatului acesteia, se regăsește și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Neamț, în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, cam 17, parter
  • anexa 2 la HCJ.150.pdf