ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), alin.(4) și alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.14.464/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.8/2022 a preotului paroh al Parohiei Poloboc, comuna Rediu, județul Neamț și nr.10/2022 a preotului paroh al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bețești, comuna Rediu, județul Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.14.464/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu 2 (două) posturi pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, unul la Parohia Poloboc, comuna Rediu, județul Neamț și unul la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bețești, comuna Rediu, județul Neamț.

         (2) Posturile prevăzute la alin (1) vor fi finanțate, începând cu luna iulie 2022, cu suma de 18.540 lei pentru anul 2022.

         Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

                                                      

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 152 din 21.06.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                          Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                            Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                Abțineri  10

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0