ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Zilele Cetății Neamț”, ediția a XXI-a, în perioada 1 – 3 iulie 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.15.496/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.496/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.15.645/2022 al Direcţiei generale buget finanțe și, respectiv, nr.15.554/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.8040/2022 a primarului Orașului Târgu-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organizarea evenimentului „Zilele Cetății Neamț”- ediția a XXI-a, manifestare de interes judeţean care se va desfăşura în orașul Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, în perioada 1-3 iulie 2022, în scopul promovării imaginii județului și a Regiunii Nord-Est din punct de vedere turistic și cultural.

(2) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Orașul Târgu-Neamț, prin Consiliul local al Orașului Târgu-Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Complexul Muzeal Național Neamț, în vederea organizării evenimentului prevăzut la alin.(1).

(3) Se aprobă alocarea sumei de 95.000 lei din bugetul Județului Neamț în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin. (1).

(4) Se aprobă modelul acordului de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, precum și Complexul Muzeal Național Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                              

Nr. 153 din 21.06.2022

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  22

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  4

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 153.PDF