ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul „Varianta de Ocolire Piatra Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 – 2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020 (POIM), cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.XV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modficările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.567/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.567/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică,  nr.15.667/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și, respectiv, nr.15.570/2022 al Direcţiei generale buget finanțe, adresele nr.14.591 și nr.19.723/2022 ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, adresa nr.44.023/2022 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Ruriere, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., având ca obiect proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții <<Varianta de Ocolire Piatra Neamț>>”, protocol prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț pentru semnarea Protocolului de colaborare prevăzut la art.1.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                  

Nr. 154 din 21.06.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF