ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele proiecte sociale

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

  Examinând referatul de aprobare nr.15.230/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 Văzând rapoartele de specialitate nr.15.230/2022 al Direcției de management și, respectiv nr.15.941/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresele nr.11.402, nr.11.902 și nr.23.118/2022 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Hotărârea Consiliului Local Săbăoani nr.46/2022, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr.83/2022, Hotărârea Consiliului Local Borlești nr.44/2022, Hotărârea Consiliului Local Doljești nr.49/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art. 294 alin.(2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă renunțarea la implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „O nouă șansă-Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani”, implementare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 141/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se revocă darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor identificate potrivit anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care se constată încetarea uzului/interesului public județean.

(3) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Săbăoani.

(4) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Municipiului Roman.

(5) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă renunțarea la implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „Alternative pentru o nouă viață”, implementare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 15/2019.

(2) Se revocă darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor identificate potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care se constată încetarea uzului/interesului public județean.

(3) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Borlești.

(4) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamț.

Art.3: (1) Se aprobă renunțarea la implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „Speranță pentru un nou început- Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centru de zi Doljești”, implementare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 221/2019.

(2) Se revocă darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor identificate potrivit anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru care se constată încetarea uzului/interesului public județean.

(3) Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al Județului Neamț, în domeniul public al Comunei Doljești.

(4) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamț.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 155 din 21.06.2022

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

 

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 155.PDF