ROMÂNIA

       JUDEŢUL  NEAMŢ

       CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

  HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unor mandate speciale

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d²” și ale art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.6 alin.(1) lit.„e” și „h” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.279/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.454 și nr.494/2022 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.15.279/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Raportul de control nr.6819/2022 al Camerei de Conturi Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m”, și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.63/609/2017, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și Asocierea Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. Roman și Societatea Comercială DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava, prin act adițional, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, modificarea și completarea Contractului de concesiune nr.29/EDL 17-64/2017, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și Societatea Comercială EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași, prin act adițional, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

        (2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

      Art.4: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                         

Nr. 159 din 21.06.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  9

                   Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 159.PDF