ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d” și lit.„d¹” ale art.10 alin.(5) și art.28 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.17, art.21, art.22 și art.27 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.18 alin.(3) pct.II lit.„b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”;

Examinând referatul de aprobare nr.14.029/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.167/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.14.029/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, nr.15.533/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și, respectiv, nr.15.830/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, adresa nr.198/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: În calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”, Județul Neamț aprobă modalitatea de gestiune directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, pentru traseele din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS”.

Art.2: Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” să exercite, în numele și pe seama Județului Neamț, dreptul de a atribui direct gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, către operatorul de transport regional S.C.Troleibuzul S.A., pentru perioada septembrie 2022-septembrie 2028 și să întreprindă toate demersurile în vederea aprobării documentației de atribuire întocmită și avizată în condițiile legii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza localităților membre ale acesteia.

Art.3: Se dă mandat reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru a vota favorabil documentația de atribuire, cu toate părțile componente ale acesteia, inclusiv contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aferent perioadei septembrie 2022-septembrie 2028, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, având forma și conținutul avizate de Consiliul Concurenței.

Art.4: Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza localităților membre ale acesteia, în urma finalizării procedurii de atribuire.

           Art.5: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

          (2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană, Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum și reprezentantul Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 160 din 21.06.2022

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                                     Abțineri  0

    Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0