ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.948/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.948/2022 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică și nr.15.962/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173  alin. (1) lit.„b”  și „c”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit„c”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”,  în valoare totală de 17.044.345,07 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj (C+M) în valoare totală de 10.930.952,66 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică documentația tehnico-economică (faza SF) actualizată aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”- anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2021 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”.

(3) Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”- anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2021 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.203/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

                      1.  Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 17.044.345,07 lei.”.

                        2. Art. 3 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului prevăzut la art.1 în sumă de 6.378.542,76 lei reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui suportate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.316,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.”.

Art.III: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 165 din 21.06.2022

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

              Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 165.PDF