ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

 

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile art. 35 lit.d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art. 23 și art.28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, ale art.33 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu

Examinând referatul de aprobare nr.16.240/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmit în baza adreselor nr. 1531NT/2022 și 1565/NT2022 ale Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ

Văzând raportul de specialitate  nr.16.240/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.132/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 166 din 21.06.2022

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                               Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                 Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri  0

    Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1