ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit.„h”, alin. 2^1, alin.3 lit.„e” și art. 5 alin.(1) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(2), (5), (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.150/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de interes public județean;

Examinând referatul de aprobare nr.16.683/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.683/2022 al Direcției de management, Raportul nr.194/2022 de evaluare a proprietăților imobiliare „Terenuri extravilane –fâneață (pășune)” situate în extravilanul comunei Alexandru cel Bun, întocmit de Eval Consulting Piatra-Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț în perioada 2014-2020”, potrivit planului topografic prevăzut în anexele nr.1, 1a-1d care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor–terenuri proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț în perioada 2014-2020”, imobile prevăzute în anexele nr.2a-2d, care fac parte din prezenta hotărâre, aflate pe raza comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, expropriator fiind Județul Neamț, reprezentat de Consiliul Județean Neamț.

(2) Se aprobă Lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, aflate pe raza comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț în perioada 2014-2020”, aflate pe raza comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț, astfel cum au fost acestea estimate pe baza unui raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat, având în vedere expertizele camerelor notarilor publici, potrivit dispozițiilor art.11 alin.(7), (8) și (9) din Legea nr.255/2010, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării  prevăzute la art.1, respectiv echivalentul în lei a sumei de 48.093 euro, corespunzătoare unei suprafețe de teren expropriate de 129.980,50 mp (0,37 euro/mp), se suportă din bugetul Județului Neamț aferent anului 2022 și se vor vira într-un cont al Județului Neamț la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea efectuării plăților despăgubirilor în cazul procedurilor de expropriere, în termen de maximum 60 de zile de la data la care persoana expropriată face dovada proprietății asupra bunului expropriat, la cursul BNR din ziua plății, în condițiile legii.

Art.4: Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț în perioada 2014-2020”, prevăzut la art.1, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Neamț și al Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun, precum și prin afișarea pe pagina de internet a acestora, în condițiile legii.

Art.5:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 170 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                            Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                              Voturi „împotrivă” 4

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 170.PDF