ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15 lit.„b” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului comun al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr.1312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Examinând referatul de aprobare nr.15.467/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.2293/2022 a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.15.467/2022 al Direcției de Management şi nr.18770/2022 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman nr. 7/12.05.2022, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman nr.7/24.05.2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.113/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman,  în sensul transformării postului de medic generalist, specialitatea medicină generală, studii superioare, poziția 1 din cadrul Biroului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, în post de medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, studii superioare, în cadrul aceluiași birou.

  Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

  Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 171 din 14.07.2022

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0