ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(2)  și alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.16.698/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.2.529/2022 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

Văzând raportul de specialitate nr.16.698/2022 al Direcţiei de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

Președinte: dr. Anca-Mihaela Hîncu – manager al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

Membri:       Alexandra-Amalia Milieș – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                      Luminița Jora- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       Mihaela-Elena Isciuc – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                      Nicoleta Popa – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observator:  Claudiu Baciu – reprezentant salariați;

Secretar:     Delia Nechifor, economist în cadrul Compartimentului resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

(2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

  Președinte:      Veronica Carnaru – economist, Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

  Membri:          Nicoleta Buzenschi– reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                           Luiza-Diana Crețu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                            Corneliu-Grigore Bontaș– reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                           Maria Corfu– reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observator:      Roxana Matei – reprezentant salariați;

Secretar:     Delia Nechifor, economist în cadrul Compartimentului resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae" Roman va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

   Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

   

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 172 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                            Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0