ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.66/2020

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(2)  și alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.17.720/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.2.682/2022 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

Văzând raportul de specialitate nr.17.720/2022 al Direcţiei de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.66/2020 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, urmând ca acesta să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

Președinte:  dr. Anca-Mihaela Hîncu – manager al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

Membri:       Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                     Nicoleta Buzenschi- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                      Luiza-Diana Crețu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                    dr. Daniela Florina Marcoci – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observatori:  Dan Gabriel Arvătescu – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

                      Claudiu Baciu – reprezentant salariați;

Secretar:   Delia Nechifor, economist în cadrul Compartimentului resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

            (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

  Președinte:   Mona-Magdalena Țigănuș – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

  Membri:        Ana-Maria Sandu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        Maria-Cătălina Grăpinoiu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       dr. Mirela Grădinaru  – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

                       dr. Cezar Oanea- reprezentant al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

 Observatori:  dr. Tudor Sălăvăstru – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

–   Roxana Matei – reprezentant salariați;

 Secretar:    Delia Nechifor, economist în cadrul Compartimentului resurse umane, normare, organizare și salarizare al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.”

  Art.II: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

  Art.III:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

   

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 173 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0