ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13 alin.(4), art.18 alin.(2) lit.„h” și „j” coroborate cu cele ale art.23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

        Examinând referatul de aprobare nr.17.671/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.228/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

       Văzând raportul de specialitate nr.17.671/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârea Consiliului local al Comunei Dumbrava Roșie nr.50/2022, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

  În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” pentru a vota, în numele și pe seama Județului Neamț:

a)  excluderea Comunei Dumbrava Roșie din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

b)  modificarea, în mod corespunzător, a actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”.

Art.2:  Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

       Art.3: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 177 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0