ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a județului Neamț pentru perioada 2022-2030”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.18.660/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.18.660/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și alin.(3) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă „Strategia de dezvoltare a județului Neamț pentru perioada      2022-2030”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2)Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 179 din 14.07.2022

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

 

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                         Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                           Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                               Abțineri 11

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 179.PDF