ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.18 și 19 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.507/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.22.075/2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.16.507/2022 al Direcției de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 19399/2022;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pentru interviu susţinerea proiectului de management, comisia de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va fi formată, conform prevederilor legale, din Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, respectiv:

                   ec. Alexandru Filimon – manager;

                             dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare de atribuții;

                             ec. Elena Murariu – director financiar – contabil;

                           – as.med.pr. Mihaiela Scurtu- director de îngrijiri.

Art.2: (1) Se desemnează doamna Veronica Vasiliu ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Medicină Internă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Medicină Internă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Conf. univ. Dr. Irina Eșanu, medic primar, specialitatea medicină internă, U.M.F. „Grigore T.Popa” Iași;

                 – Dr. Alexandra Vieru, medic primar, specialitatea boli infecțioase, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

     – Dr. George Marian Bararu, medic primar, specialitatea medicină internă, reprezentant desemnat de  Colegiul Medicilor Neamț;

Veronica Vasiliu, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Octavian Motaș, medic primar, specialitatea oftalmologie.

Art.3: (1) Se desemnează doamna Nicoleta Buzenschi ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Neonatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Neonatologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Conf.univ. dr. Luminița Păduraru, medic primar, specialitatea neonatologie, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. Ciprian Mihăiță Pop, medic primar, specialitatea obstetrică-ginecologie, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                – Dr. Suzana Constantinescu, medic primar, specialitatea pediatrie, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

                             Nicoleta Buzenschi, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Andreea Raluca Leahu, medic specialist, specialitatea pediatrie.

Art.4: (1) Se desemnează doamna Nicoleta Buzenschi ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Anestezie Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Secție Anestezie Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Șef lucrări dr. Mihaela Blaj, medic primar, specialitatea anestezie terapie intensivă, U.M.F.  „Grigore T. Popa” Iași;

     – Dr. Dan-Silviu Verzea, medic primar, specialitatea chirurgie generală, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

                – Dr. Liviu-Lucian Ungureanu, medic primar, specialitatea anestezie terapie intensivă, reprezentant desemnat de Colegiul  Medicilor Neamț;

                             Nicoleta Buzenschi, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Pavel Borș, medic specialist, specialitatea anestezie terapie intensivă.

Art.5: (1) Se desemnează doamna Nicoleta Buzenschi ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Unitatea Primire Urgențe- SMURD în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(2) Comisia de examinare a candidaților înscriși la proba scrisă, clinică sau practică organizată pentru ocuparea funcției de șef Unitatea Primire Urgențe- SMURD în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va funcționa în următoarea componență:

Președinte: dr. Ștefan Gheorghincă – director medical cu preluare de atribuții, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Membri: – Prof. univ. Dr. Diana Carmen Cimpoeșu, medic primar, specialitatea medicină de urgență, U.M.F.”Grigore T. Popa” Iași;

                – Dr. Mihaela Petrea, medic primar, specialitatea medicină de urgență, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

– Dr. Iliana Nicorescu, medic primar, specialitatea medicină de urgență, reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor Neamț;

     Nicoleta Buzenschi, reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Secretar: Dr. Gabriela Vasiliu, medic primar, specialitatea dermatovenerologie.

Art.6: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 181 din 14.07.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0