ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind finanțarea proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt” propus de către Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.35^1 alin.(1) lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art.35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Acordului de cooperare între Județul Neamț din România și Raionul Căușeni din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.27/2022

Examinând referatul de aprobare nr.19.769/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.272/2022 a Consiliului Raional Căușeni;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 19.769/2022 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică și nr.20.848/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„e”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului de investiții Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt or. Căușeni, Piața publică centrală de la intersecția străzii A.Mateevici și Păcii, propus de către Consiliul Raional Căușeni, în cuantum de 300.000 lei.

 (2) Se aprobă Acordul de finanțare dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Județean Neamț și Raionul Căușeni, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (3) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze Acordul de finanțare în vederea implementării proiectului de investiții prevăzut la alin.(1).

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

 (2) Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 188 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                    Voturi „pentru” 21

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                          Abțineri 14

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0                   

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 188.PDF