ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.19.946/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 19.946/2022 al Direcției de Management și, respectiv, nr.20.228/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.79/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a. Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Ordine Publică și Situații de Urgență, Biroul Coordonare Administrație Publică, Relații Publice și Documente Clasificate al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, poziția 46 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal;

b. Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management, poziția 106 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

c. Postul de consilier – personal contractual de execuție, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Evenimente și Manifestări al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă, poziția 233 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.3: Direcţia de Management și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenţa Lucrărilor Consiliului Judeţean şi Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 189 din 04.08.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                    Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                          Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0