ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1), alin.(3)-(4), alin.(8) și alin.(9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.20.663/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza ofertei de vânzare a proprietarului Leonatu Vasile Valerică;

Văzând raportul de specialitate nr.20.663/2022 al Direcției de Management, adresa nr.1367/2022 a Direcției Județene pentru Cultură Neamț cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al statului la achiziționarea unui imobil monument istoric, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Neamţ la cumpărarea imobilului situat în municipiul Roman, strada Ștefan cel Mare, nr.213, judeţul Neamţ, CF 52021, alcătuit din teren în suprafață de 551 mp și construcții, după cum urmează: Corp principal (nr.cadastral 502-C1) – și Anexă (nr.cadastral 502-C2), imobil înscris în Lista Monumentelor istorice cu denumirea „CASĂ”, având codul unic de identificare  NT-II-m-B-10682.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 191 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                           Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                             Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                 Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0