ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind actualizarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiție

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.673/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.19.912/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Văzând rapoartele de specialitate nr.16.673/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.19.770/2022 al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.664/2022 a Centrului de îngrijire și asistență Târgu-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f.), alin.(5) lit.b.), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice (faza SF) a obiectivului de investiții de interes public județean „Centrală fotovoltaică” la Centrul de îngrijire și asistență Târgu-Neamț, cu o valoare totală estimată de 1.007.366,55 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 207.262,98 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.4 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.135/23.06.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 193 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                           Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                             Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                 Abțineri 9

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 193.PDF