ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.d²), coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.672/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.230/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.17.672/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, respectiv nr.19.778/2022 al Direcției generale buget-finanțe, Raportul de audit tehnico-economic pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. – 2022, întocmit de Estana Audit&Accountancy S.R.L., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), 173 alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să voteze, în numele acestuia, modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/2016, încheiat cu Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., prin care să se aprobe, pentru anul 2022, un cost de operare de 8,23819 lei/km la autobuze, precum și un profit rezonabil estimat la nivelul de 4,40 %.

Art.2:  (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 194 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                 Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0