ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.100^4 alin.1 și 2 și ale art.100^5 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.3.821/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.3.821/2022 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, nr.20.437/2022 al  Direcției generale buget, finanțe, adresa nr.1.563/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Procedura de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția generală buget, finanțe, precum și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 195 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                          Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                            Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 195.PDF