ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2023-2031

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16 alin.(1) art.17 alin.(1) lit. „a” și „b” din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. LI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Examinând referatul de aprobare nr.13.390/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.390/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr.342/2022 a Certrans Level S.R.L., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2023-2031, structurat pe 5 (cinci) grupe de trasee, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 196 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                           Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                             Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                 Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 196.PDF