ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREprivind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.20.084/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.810/2022 a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

Văzând rapoartele de specialitate nr.20.084/2022 al Direcției de Management și nr.21.067/2022 al Direcției Generale Buget Finanțe,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.67/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Conducerea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 199 din 04.08.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 199.PDF