ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea

Complexului Muzeal Național Neamț

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4), art.31 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.18.853/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1.465/2022 a Complexului Muzeal Național Neamț;

            Văzând rapoartele de specialitate nr.18.853/2022 al Direcției de management şi nr.21.068/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.2/2022 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Național Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț – Secția Muzeală I Piatra Neamț – Bicaz, poziția 10 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional I;

b.     Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Muzeului Cetatea Neamț – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 38 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

c.      Postul de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională II din cadrul Muzeului Cetatea Neamț – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 41 în statul de funcții, se transformă în gestionar-custode, studii medii, treapta profesională I;

d.     Postul de îngrijitor, studii medii/generale, treapta profesională debutant din cadrul Muzeului Cetatea Neamț – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 44 în statul de funcții, se transformă în îngrijitor, studii medii/generale;

e.      Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești – Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 50 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

f.      Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional I din cadrul Muzeului de Istorie Roman – Secția Muzeală IV Roman, poziția 58 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional IA;

g.     Postul de muncitor calificat, studii generale, treapta profesională II din cadrul Serviciului Protecție Patrimoniu Roman, poziția 104 în statul de funcții, se transformă în muncitor calificat, studii generale, treapta profesională I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Complexul Muzeal Național Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 200 din 04.08.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                            Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                  Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0