ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind  modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Examinând referatul de aprobare nr.20.879/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 20.879/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.21.084/2022 al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f.), alin.(5) lit.b.), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă devizul general actualizat al proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, cu o valoare totală de 188.171.068,97 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 180.694.348,20 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.171/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.                  Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, ce va fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 188.171.068,97 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 180.694.348,20 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

2.                  Anexa nr.1 – Documentația tehnico-economică eferentă proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.171/2017 se modifică în mod corespunzător, prin actualizarea devizului general aprobat conform art.I de mai sus.

3.                  Anexa nr.2 – Indicatorii tehnico-economici ai proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.171/2017 se modifică, urmând a avea conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.                  Art.2 se modifică după cum urmează:

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău”, în cuantum de 188.463.094,61 lei.”

2. După art.2, se introduce un nou articol, art.2^1, acesta urmând a avea conținutul:

Art.2^1: Se constituie rezerva de implementare în valoare de 10.842.213,83 lei (inclusiv TVA) destinată plății ajustărilor de preț.”.

3. Art.3 se modifică urmând a avea conținutul:

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă de 54.894.811,63 lei (inclusiv TVA), din care 10.842.213,83 lei (inclusiv TVA) rezerva de implementare constituită și 44.052.597,80 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.671.365,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”.

Art.IV: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 202 din 04.08.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0