ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

      privind aprobarea Temei de proiectare pentru un obiectiv de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.519/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.555/2022 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr.23.556/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț” – cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 204 din 26.08.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                            Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                              Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                               Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 204.PDF