ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 alin.(11) lit.„k” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17 alin (1) lit.„n” din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.18 alin.(3) pct.II lit.„d” coroborate cu cele ale art.23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”

Examinând referatul de aprobare nr.22.474/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.305/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând raportul de specialitate nr.22.474/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Nota de fundamentare nr.307/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, avizul nr.9.198/2022 al Consiliului Concurenței, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru a vota favorabil, în numele și pe seama Județului Neamț, modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aferent perioadei septembrie 2022-septembrie 2028, în ceea ce privește repartizarea procentuală a compensației datorată pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public de către operatorul de transport regional-Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., după cum urmează:

Județul Neamț-46%;

Municipiul Piatra Neamț-45%;

-Orașul Roznov-2,3%;

-Comuna Alexandru cel Bun-2,7%;

-Comuna Gârcina-2,0%

-Comuna Săvinești-2,0%.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                           

Nr. 205 din 31.08.2022   

 

                                                  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                 Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                   Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0