ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea concursului „ViceBusters Film Challenge”, ediția I, în perioada 10 septembrie – 18 noiembrie 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.21.181/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza propunerii Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.181/2022 al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale și Direcției Generale Buget Finanțe nr. 23.535/2022, adresa nr. 888/2022 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț,  adresa nr. 11997/2022 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț și adresa f.n./2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit. „e”, alin.(5) lit. „a”, „c”, „e” și „g”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în vederea organizării evenimentului „ViceBusters Film Challenge”- ediția I, manifestare de interes judeţean ce constă în organizarea unui concurs de filme de scurt-metraj realizate de elevi din ciclul gimnazial și liceal, cu misiunea de a crește gradul de conștientizare în rândul elevilor asupra riscurilor la care se expun din cauza viciilor și oportunitatea de a experimenta într-un mod creativ și colaborativ, tehnici de concepere și realizare de conținut media, manifestare care se va desfăşura în perioada 10 septembrie – 18 noiembrie 2022.

(2) Se aprobă modelul acordului de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

 

 Piatra Neamț                                                                       

 Nr. 214 din 31.08.2022                                                 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                       Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                         Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                             Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 214.PDF