ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.771/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.32094 și nr.34378/2022 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și a adresei nr.3408/2022 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

Văzând raportul de specialitate nr. 24.771/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Instalare sistem de supraveghere video și sistem de alarmă” la Casa de tip familial Felicia din cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamț, județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Instalare sistem de supraveghere video, sistem de alarmă și sistem videointerfon” la Casa de tip familial Ștefan, Săvinești din cadrul Complexului de Servicii Elena Doamna, Piatra Neamț, județul Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Sistem supraveghere video” la Centrul Zonal pentru Persoane Aflate în Dificultate Roman, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Beci alimente” la Locuința Protejată „ACASĂ” Trifești, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Refacere împrejmuire gard” la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6:  Se aprobă tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Sistem fotovoltaic” pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni din comuna Dragomirești, județul Neamț, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 217 din 26.09.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                    Voturi „pentru” 24

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                      Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                          Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1