ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.130/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.740 și nr.953/2022 ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț

Văzând rapoartele de specialitate nr.24.130/2022 al Direcției de management şi, respectiv, nr.25.138/2022 al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârile nr.70 și nr.99/2022 ale Consiliului Administrativ al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.110/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț, după cum urmează:

a.        Postul de referent, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Valorificarea și Promovarea Culturii Tradiționale, poz.7 în statul de funcții, se transformă în post de referent, studii superioare, grad profesional III;

b.       Postul de muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională III din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, poz.38 în statul de funcții, se transformă în post de muncitor calificat, studii medii/generale, treaptă profesională II;

c.        Postul de muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională III din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, poz.39 în statul de funcții, se transformă în post de muncitor calificat, studii medii/generale, treaptă profesională II;

d.       Postul de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, studii medii/generale, treapta profesională III din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, poz.40 în statul de funcții, se transformă în post de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, studii medii/generale, treapta profesională II;

e.        Postul de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, studii medii/generale, treapta profesională III din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, poz.41 în statul de funcții, se transformă în post de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, studii medii/generale, treapta profesională II.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                    

Nr. 218 din 26.09.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                   Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                     Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                        Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0