ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 15 lit.„b” din anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.25.605/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.34.939/2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25.605/2022 al Direcției de Management şi nr.25.972/2022 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Nota de fundamentare nr.34.838/2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.53 și nr.54/2022, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.19/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, anexele nr.1 și  nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.114/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.        Postul vacant de medic rezident anul V, studii superioare, specialitatea medicină de urgență, poziția 18 în statul de funcții, din cadrul Unității Primire Urgențe-SMURD, se transformă în post de medic specialist, studii superioare, specialitatea medicină de urgență;

b.       Postul vacant de asistent medical principal, studii postliceale, specialitatea medicină generală, poziția 40 în statul de funcții, din cadrul Secției Cardiologie, se mută în cadrul Dispensarului TBC.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

(2) Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

  Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 219 din 26.09.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                           Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0