ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.”d” din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.447/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.339 și nr.364/2022 ale Federației Române de Dans Sportiv;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 21.447/2022 al Direcţiei generale buget finanţe și nr.25.027/2022 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„e”, alin.(5) lit.„f” și alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Dans Sportiv, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Romanian Dance Festival și Cupa României, acțiuni care se vor desfășura în perioada 8 -9 octombrie 2022, la Sala Polivalentă din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 100.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Dans Sportiv, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

  Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 220 din 26.09.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 25

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                           Abțineri 8

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 220.PDF